fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Operator Płatności –

Produkt cyfrowy– produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.pokoleniefit.pl/

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.pokoleniefit.pl/

Sprzedawca – Patrycja Sobieska prowadząca działalność pod nazwą Pokolenie Fit Patrycja Sobieska, Adres do doręczeń: Sowińskiego 11a, lok. 18, 14-500 Braniewo, NIP: 9880284200

§ 2

Postanowienia wstępne:

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną:

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów internetowych, e-booków, szkoleń, webinarów dostępnych w Sklepie.
 2. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@pokoleniefit.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient otrzyma informację zwrotną na adres e-mail, za pośrednictwem którego składał reklamację.  

§ 4

Prawa własności intelektualnej:

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że kursy internetowe, e-booki, szkolenia i webinary dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie kursów; e-booków, szkoleń, webinarów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zawieranie umowy:

 1. W celu zakupu kursów internetowych; e-booków, szkoleń, webinarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając odpowiednio w przycisk „Kupuję kurs”, ,,Kupuję e-booka’’, ,,Kupuję szkolenie’’, ,,Kupuję webinar’’.
 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane kursy internetowe. Dostępne formy płatności: przelew tradycyjny, blik, zapłata kartą, szybki przelew.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych kursów internetowych, e-booków, szkoleń, webinarów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6

Wykonanie umowy:

 1. Jeżeli Kupujący wykupił dostęp do kursu internetowego, e-booka, szkolenia, webinaru, wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowej następuje poprzez zapewnienie Kupującemu dostępu do kursu. W sytuacji, w której Kupujący złoży chęć rezygnacji z kursu, dostęp do kursu zostanie mu wyłączony w ciągu 48h. Kupujący nie może ubiegać się o zwrot kosztów kursu.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać Produktów cyfrowych w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, a w szczególności:
 • nie udostępniać swoich danych dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać kursu, e-booka, szkolenia, webinaru ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania z kursów internetowych, e-booków, szkoleń i webinarów w sposób sprzeczny z ust. 2, Sprzedawca zachowuje prawo do odebrania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy:

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach: 
 7. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).
 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady:

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu kurs internetowy, e-booka, szkolenie, webinar wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli kurs internetowy, e-book, szkolenie, webinar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę kursu internetowego, e-booka, szkolenia, webinaru powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej (adres do doręczeń wskazany w § 1).
 5. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez Kupującego reklamacji. 14 dni liczone jest od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://pokoleniefit.pl/

§ 10

Newsletter:

 1. Podmiotem prowadzącym usługę elektroniczną newslettera jest Pokolenie Fit Patrycja Sobieska, Sowińskiego 11a/18, 14-500 Braniewo, NIP: 9880284200.
 2. W ramach korzystania ze strony internetowej, każdy użytkownik może skorzystać z oferowanej usługi newslettera.
 3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi newslettera, użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu, z którymi powinien się wcześniej zapoznać.
 4. Korzystanie z usługi newslettera jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 5. Usługa newslettera jest cykliczną, elektroniczną usługą dystrybucji informacji handlowych o bieżących wydarzeniach, aktywnościach oraz promocjach związanych z działalnością Pokolenie Fit Patrycja Sobieska za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkowników adres e-mail.
 6. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga łącznie:
 • wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail), imienia oraz nazwiska w miejscu do tego przeznaczonym na stronie internetowej 
 • wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem, tejże usługi;
 • istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet.
 1. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 2. Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez użytkownika czynności wskazanych w ust. 6.
 3. Rezygnacja z usługi newslettera może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: kontakt@pokoleniefit.pl.
 4. W ramach świadczenia usługi newslettera Usługodawca zbiera dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi newslettera i w tym zakresie staje się Administratorem danych osobowych.
 5. Reklamacje w zakresie świadczonej usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pokoleniefit.pl.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także opis występującego problemu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.  

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 10

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Kupujący zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail, za pośrednictwem którego dokonali zakupu. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2024 roku.